Informujemy, że realizujemy projekt pt. Wzrost konkurencyjności firmy poprzez skomercjalizowanie wyników prac B+R, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIR 2014-2020                                poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek. Celem projektu jest utworzenie nowego oddziału firmy, w którym zostaną skomercjalizowane wyniki prac B+R. W ramach projektu zostaną zakupione linie technologiczne, maszyny i urządzenia oraz środki transportu. Wartość projektu: 11 572 600 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 7 679 000,00 zł.
W roku 2015 firma zakończyła realizację projektu „Poprawa konkurencyjności firmy P.P.H.U. ASIA Dorota Trzcińska poprzez wprowadzenie innowacji produktowej“ w ramach
Osi priorytetowej 1 – „Przedsiębiorczość“
Działania 1.1 – „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw“
Poddziałania 1.1.7 – „Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie
innowacji i nowych technologii“
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013